آشنایی با

آشنایی   با    
خانواده   تلیمان  

بنیانگذار و مالک هولدینگ جوادی

عضو هیت مدیره و سهام دار

معاون اجرایی

مدیر سرور و IT

مدیر دپارتمان تلیمان ادز

مترجم و مسئول امور مترجمین

کارشناس تلیمان لیکس

مدیر تلیمان لیکس بخش اروپا و آفریقا

کارشناس دپارتمان تبلیغات و شبکه های اجتماعی

گرافیست

کارشناس دپارتمان تلیمان ادز

مدیر دپارتمان تبلیغات و شبکه های اجتماعی

;